Referenties

PROJECT:  Osira / Amstelring

 

"Michel is een gedreven en betrokken professional. De keren dat ik met hem heb gewerkt, werden gekenmerkt door een scherpe analyse en doelgerichtheid in de aanpak. Michel weet resultaatgerichtheid perfect te combineren met aandacht voor mens en zijn omgeving. Daardoor zijn de beoogde resultaten duidelijk, met een optimaal draagvlak onder betrokkenen. Een fijne persoon om mee samen te werken".

Lex Staal opdrachtgever

PROJECT: Inkoop Expertise Centrum

In verschillende omstandigheden en werkzaam in verschillende opdrachten heb ik Michel Kotek leren kennen. Daarbij heeft Michel zich onderscheiden door met grote inzet en vasthoudendheid projecten op te pakken waarbij hij doelgericht en planmatig te werk gaat. Zijn positieve kijk op het verwezenlijken van opdrachten inspireert daarbij ook degenen met wie hij samenwerkt, zowel medewerkers in loondienst als externe personen die incidenteel bijdragen leveren aan projecten.

Als voorbeeld kan dienen het project om te komen tot een Inkoop Expertise Centrum (IEC) voor een drietal ziekenhuizen in Noord Holland. Dit heeft gespeeld in de jaren 2007/2009 waarbij destijds betrokken waren het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk, het Waterlandziekenhuis te Purmerend en het Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen Van het laatstgenoemde ziekenhuis was ik destijds voorzitter van de Raad van Bestuur. De bestuurders van deze ziekenhuizen, die op dat moment reeds een gemeenschappelijk IT beleid voerden, hebben met Michel als projectleider onderzoek gedaan naar het creëren van een IEC.

Binnen de daartoe gegeven termijn heeft Michel zijn bevindingen opgeleverd in een duidelijke voortgangsrapportage. Uiteindelijk zijn elementen van de adviezen overgenomen in een breder inkoopverband van ziekenhuizen in Noord Holland, de RIN. Het oorspronkelijk voorziene IEC is niet tot stand gekomen door met name bestuurlijke wijzigingen bij twee van de drie deelnemende instellingen. Maar ook strategische en wettelijke veranderingen in het Nederlandse bekostigingssysteem van ziekenhuizen hebben nadrukkelijk een rol gespeeld bij de voortgang die een partiele opvolging van de adviezen voor een IEC hebben betekend. In ieder geval is de benutting van het automatiseringssysteem (SAP) door een betere inrichting voor alle drie ziekenhuizen geoptimaliseerd, nadrukkelijk te koppelen aan het door Michel geleide projectonderzoek.

Als concrete resultaten, die onder de projectleiding van Michel zijn bereikt, zijn te noemen:

 • Tussen de drie deelnemende ziekenhuizen is allereerst de samenwerking van de inkoopafdelingen verstevigd door kennismaken en teambuilding van de medewerkers onder meer door middel van gemeenschappelijke werkgroepen en teamuitjes;

 • Er is een inventarisatie opgesteld van de voornaamste leveranciers met het oog op het stroomlijnen van (inkoop) behoeften, zowel op medisch als facilitair vlak;

 • Gemeenschappelijk optrekken naar leveranciers om door schaalvergroting inkoopvoordelen te behalen;

 • Een mate van samenwerking tussen vakgroepen van medisch specialisten in de drie deelnemende ziekenhuizen is tot stand gebracht. Zo is o.a. voor de vakgroep KNO de inkoop van medische hulpmiddelen en materialen afgestemd wat heeft geleid tot inkoopvoordelen en standaardisatie. De professionele inkooporganisatie heeft op onderdelen de inkoop overgenomen, de medisch specialisten geven de inkoopspecificaties aan.

 

De bijdragen van Michel Kotek hebben een heroriëntatie en versnelling betekend bij de inrichting van inkoop- en administratieve processen. Zijn bijdragen daaraan zijn van grote waarde geweest. Dat plannen (deels) een andere uitwerking kregen dan in de oorspronkelijke opdracht verwoord, ligt op geen enkele wijze aan de manier waarop Michel de opdracht heeft opgepakt en uitgevoerd. Integendeel hebben zijn bevindingen juist bijgedragen aan het gewenste inzicht om het meest kansrijke vervolg bij gemeenschappelijke inkoop te kiezen. In de navolgende jaren is de eindrapportage van het project IEC dan ook gebruikt om tot verdere optimalisering van inkoop en aanverwante administratieve processen te komen.

Drs. J(acques) M. J. Moors, in genoemde periode voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland

 

OPDRACHTGEVER: JMW

Ondergetekende, H.G. Vuijsje, functioneerde van 1997 tot 2017 als algemeen directeur (vanaf 2003 Bestuurder) van de stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW). JMW is een brede, landelijke welzijnsorganisatie gericht op personen met een Joodse achtergrond (en hun partners) in Nederland.  De organisatie voerde in de betreffende periode de volgende werkzaamheden uit: verschillende vormen van maatschappelijk werk, mediation, opbouwwerk, sociaal-cultureel werk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en thuiszorg.

In 2002 nam de sectormanager Zorg & Preventie afscheid van de organisatie. Besloten werd een aantal taken die deze manager uitvoerde naast zijn reguliere taken te professionaliseren.

In 2002 werd daartoe Michel Kotek gecontracteerd voor 8-12 uren per week. Zijn functie werd Staffunctionaris Marketing & PR. Als zodanig viel de heer Kotek rechtstreeks onder de algemeen directeur. Het was het begin van een vijftienjarige relatie die JMW verder op de kaart heeft gezet binnen en buiten Joods Nederland.

De heer Kotek had als Staffunctionaris Marketing & PR diverse taken. Centraal stond daarbij het versterken van het imago en de herpositionering van JMW. In dit kader was zijn rol als hoofdredacteur van ‘De Benjamin’ van zeer groot belang. Tussen 2002 en 2017 groeide dit huisblaadje uit tot een zeer gerespecteerd en kwalitatief hoogwaardig kwartaalblad met een oplage van ruim 9.000 stuks (22.000 personen) Hiermee wordt een aanzienlijk deel van de Joodse gemeenschap bedient. Tevredenheidsenquêtes gaven keer op keer aan dat het blad zeer goed gewaardeerd werd (7.9).

Naast zijn andere reguliere taken in het kader van de PR (advertenties, campagnes, website en andere uitingen) en inkoop en dealmaking drukwerk etc. werd de heer Kotek steeds meer ingezet voor projecten. 

 • Tussen 2007 en 2017 werd tot tweemaal toe de volledige huisstijl van JMW aangepast aan de veranderingen binnen de maatschappij en de doelgroep (toekomstbestendig houden van de organisatie)

 • Nieuwe vormen van inkomsten werden door hem ontwikkeld rond de Benjamin w.o. fundraising en advertentieverkoop

 • Tot twee keer toe werd een nieuwe JMW-website opgezet waarbij Kotek de projectleiding had over de webbouw en de inhoudelijke uitwerking (profilering) van de JMW-activiteiten.

 • Michel Kotek werd daarnaast ingezet voor de begeleiding en aanschaf van andere ICT-systemen w.o. de introductie van online blended hulpverlening.

 • Michel Kotek vormde mijn partner bij de opzet van diverse andere innovatieve activiteiten waaronder het Benjamin Servicepakket en m.n. Jonet.

 • Jonet was een nieuw initiatief van JMW dat in 2010 door Michel Kotek en ondergetekende werd opgezet. Een project dat nog meer personen met een Joodse achtergrond, hun partners en geïnteresseerden moest betrekken bij de brede, pluriforme Joodse gemeenschap in Nederland. De website kent een nieuwsvoorziening, informatie over Joodse organisaties, informatie over Jodendom etc. in 2018 ruim 225.000 bezoekers. Tussen 2010 en 2017 verzorgde Michel Kotek de volledige technische en redactionele aansturing van Jonet.

 • In samenwerking met Michel Kotek werden een aantal samenwerkingsverbanden opgezet w.o. het Joods Zorgcircuit waarin alle Joodse welzijns- en gezondheidszorgorganisatie verenigd zijn en het Jonet-bestuur waar verschillende prominente Joodse organisatie zitting in hadden. In al deze samenwerkingsverbanden was Michel Kotek de drijvende kracht en aanjager van directies die meer aan hun hoofd hadden.

Gedurende de 15 jaar dat JMW Michel Kotek inhuurde heeft hij zich een zeer professionele, innovatieve, krachtige en loyale medewerker getoond die zijn werkzaamheden met veel inzet en enthousiasme uitvoert. Het werken binnen een welzijnsorganisatie is voor een persoon met een bedrijfskundige achtergrond niet makkelijk. Een welzijnsorganisatie kenmerkt zich als een professionele organisatie, waarin de medewerkers zich als kleine zelfstandige positioneren en overal over willen meepraten en overal ook een eigen mening over hebben. Michel Kotek heeft daarbinnen zijn eigen krachtige weg gevonden waarin hij in staat bleef koers te houden, zonder het contact met deze achterban te verliezen.

Ik kan zonder meer elke organisatie een medewerker als Michel Kotek toewensen!

Altijd tot nadere informatie bereid en met een vriendelijke groet,

 

Hans Vuijsje 'Voormalig Algemeen Directeur-Bestuurder Joods Maatschappelijk Werk (JMW)'

ANDERE REFERENTIES ZIJN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR

© 2020 Sanjoya BV